Straffavgift

Den som tar ett bundet lån, dvs. kopplar återbetalningstiden till en förutbestämd löptid, skall enligt lag alltid ha möjlighet att förtidsinlösa lånet. Dock har kreditbolaget rätt att ta ut en ”straffavgift” som är tänkt att täcka en viss del av inkomstförlusten. Straffavgiften baseras på kostnaden för den kreditbolagets beräknade ränteförlust och samt hanteringskostnaden, vilket brukar benämnas som ränteskillnadsersättning. Huruvida det är lönsamt att lösa bundna lån eller inte beror således på hur pass hög ersättning som kreditbolaget utkräver vid förtidsinlösen.